Select a page

Vezani leksički morfemi

Prvo blago iz naše Jezične škrinjice posvetili smo vezanim leksičkim morfemima ponajviše iz razloga što su opravo oni vrlo često kamen spoticanja brojnih autora tekstova – od novinara, kolumnista i književnika do đaka i studenata, čak i nastavnika hrvatskoga jezika.

Ovo je izvrsna prilika da obogatite svoje poznavanje hrvatskoga standardnog jezika te da uklonite mogućnost vlastitih jezičnih pogrešaka.

Naime, čitajući pažljivije tekst koji slijedi i sami ćete uočiti brojne primjere koji su u praksi, na mnogim javnim i drugim mjestima, pogrešno navedeni. Dobro došli…

Vezanim leksičkim morfemom zove se prvi ili drugi dio imenične složenice koji ima leksičko značenje, ali ne dolazi samostalno, primjerice makro- u makrokozmos ili -logija u terminologija.

Vezani leksički morfemi uglavnom su tuđega podrijetla, latinskoga ili grčkog, a oni koji dolaze u prvome dijelu završavaju samoglasnikom o, primjerice audio-, bio-, fito-, radio-, zoo-, rijetko kojim drugim (npr. e u tele-). Zovu ih i vezanim osnovama.

Neki vezani leksički morfemi nastaju pokraćivanjem pridjeva do samoglasničkog o, primjerice leuko- od leukocitni, eko- od ekološki. Njima se pridružuju vezani leksički morfemi domaćega podrijetla, također nastali pokraćivanjem, primjerice dvo- od dvostruk u dvodno, poljo- od poljoprivredni u poljooprema, vodo- od vodovodni u vodoinstalater.

Pišu se sastavljeno s leksemom uz koji dolaze. Vezani leksički morfem rijetko dolazi kao prvi dio složenoga pridjeva, primjerice audio-vizualan, i tada vrijedi opće pravilo o pisanju složenih pridjeva. Tvorenice s vezanim leksičkim morfemom jesu složenice. U njihovu drugome dijelu češće dolazi tuđica.

 1. Najčešći vezani leksički morfemi u prvome dijelu jesu:
 • aero- (grč., lat. aer ”zrak”) koji se odnosi na zrak: aerolinija, aeroterapija;
 • aero-² (grč., lat. aer ”zrak”) koji se odnosi na plin: aerodinamika, aerostatika;
 • agro- (lat. ager ”polje, njiva”) koji se odnosi na poljoprivredu: agrokultura, aagromaksimum;
 • antropo- (grč. antrophos ”čovjek”) koji se odnosi na čovjeka: antropobiologija, antropogeografija;
 • astro (grč. aster ”zvijezda”) koji se odnosi na zvijezde: astrofizika, astropilot;
 • audio- (lat. audio ”čujem”) koji se odnosi na sluh i slušanje: audiofrekvencija, audiouređaj, audiozvučnik;
 • auto- koji se odnosi na automobil (automobilski): autocesta, autoservis;
 • auto-² (grč. autós ”sâm, vlastit”): autogol;
 • avio- (lat. avis ”ptica”) koji se odnosi na avijaciju, letenje, zračni promet: aviokompanija, avioprijevoznik;
 • baro- (grč. barüs ”težak”) koji se odnosi na tlak zraka: barokomora;
 • biblio- (grč. biblíon ”knjiga, knjižica”) koji se odnosi na knjigu (knjižni); bibliokleptomanija, biblioteka, bibliografija;
 • bio- (grč. bíos ”život”) koji se odnosi na život: bioritam, biosfera, biostanica;
 • daktilo- (grč. dáktylos ”prst”) koji se odnosi na daktilografiju: daktilopartitura;
 • eko- koji je u vezi s ekologijom, ekološki: ekosistem, ekoproizvod*;
 • elektro- (grč. elektron ”jantar”) koji je u vezi s elektrikom (električni), elektronima i elektronikom: elektroindustrija, elektrokemija, elektroterapija, elektrotehnika;
 • etno- (grč. éthnos ”narod”) koji se odnosi na narod (etnografski): etnolingvistika, etnopark;
 • euro- koji se odnosi na Europu (europski): euroček, eurokomunizam;
 • fito- (grč. fytón ”biljka”) koji se odnosi na biljku (biljni): fitofarmacija, fitoterapija;
 • fizio- (grč. fýsis ”priroda”) koji se odnosi na fizičku prirodu: fizioterapeut;
 • foto- (grč. fos, fotós ”svjetlo”) koji se odnosi na svjetlo: fotoćelija, fotokemija;
 • foto-² koji se odnosi na fotografiju: fotokopija, fotolaboratorij, fotoaparat, fotoalbum;
 • geo- (grč. geé ”zemlja”) koji se odnosi na Zemlju i zemljište (zemaljski): geobotanika, geomehanika, geopolitika;
 • hidro- (grč. hýdor ”voda”) koji se odnosi na vodu (vodni): hidrocentrala, hidrogliser, hidromasaža;
 • hidro-² koji se odnosi na hidrogen (hidrogenski): hidrobomba;
 • kardio- (grč. kardía ”srce”) koji se odnosi na srce: kardiokirurgija;
 • kino- koji se odnosi na kinematografiju: kinodvorana, kinoglumac;
 • klepto- (grč. klépto ”kradem”) koji se odnosi na krađu: kleptomanija;
 • leuko- (grč. leukós ”bijel”) leukocitni: leukomasa;
 • makro- (grč. makrós ”velik”) koji je velik, velikih razmjera: makročestica, makrostruktura, makroekonomija;
 • maksi- (lat. maximus ”najveći”) dug, duga, dugo: maksisuknja, maksihaljina, maksitrgovina;
 • mikro- (grč. mikrós ”malen, sitan, sićušan”) koji je malen, malenih razmjera: mikroorganizam, mikroregija, mikrokirurgija;
 • mini- (lat. minimus ”najmanji”) malen, kratak: minisuknja, minibar;
 • mono- (grč. mónos ”sâm, jedan, jedini”) jedno, jedino: monodrama, monokultura;
 • moto- (lat. motus ”kretnja, gibanje”) koji se odnosi na motoristiku: motokultivator, mototrka, motovelodrom;
 • narko- (grč. nárke ”ukočenost, opijenost”) koji se odnosi na narkotik: narkoterapija, narkodnevnik*, narkomanija;
 • neo- (grč. néos ”nov”): neokubizam, neoplatonizam, neoliberalizam;
 • neuro- (grč. neuron): koji se odnosi na živce: neuropatologija, neuroterapija, neurolingvistika;
 • pedo- (grč. pais,  paidós ”dječak, dijete”) koji se odnosi na djecu: pedopsihologija, pedofilija;
 • piro- (grč. pyr, pyrós ”vatra”) koji se odnosi na vatru: pirotehnika, piromanija;
 • porno- (grč. pórne ”bludnica”) koji se odnosi na pornografiju (pornografski): pornofilm, pornoodjel, pornoglumac (-ica), pornouradak;
 • psiho- (grč. psyche ”duh, duša”) koji se odnosi na duševne procese: psihohigijena, psihokirurgija;
 • radio- koji se odnosi na radio: radioaparat, radioemisija, radioodašiljač, radiofrekvencija, radiostanica;
 • radio-² koji se odnosi na radij, radijaciju: radiobiologija, radioterapija;
 • repro- reprodukcijski: repromaterijal;
 • seksi (eng. sexy) koji spolno uzbuđuje: seksidjevojka, seksibar;
 • stereo- (grč. stereós ”ukočen, tvrd, čvrst”) koji se odnosi na prostor (prostorni): stereofilm, stereoprogram, stereozvučnik;
 • tele- (grč. telu, tele ”u daljini, daleko”) koji se odnosi na daljinu: telekamera, teletekst;
 • termo- (grč. thermós ”topao, vruć, vreo”) koji se odnosi na toplinu (toplinski):termoelektrana, termoregulator, termočarape;
 • video- (lat. video ”vidim”) koji se odnosi na vid: videoklub, videosignal, videouradak, videokaseta;
 • zoo- (grč. zoon ”živo biće, životinja”) koji se odnosi na životinje (životinjski): zoofarma, zoopaleontologija.

Posebnu skupinu vezanih leksičkih morfema u prvome složeničnom dijelu čine oni koji služe za tvorbu decimalnih jedinica. Ima ih dvadeset, a poznatiji su ovi: centi- „sto puta manja jedinica“: centimetar; deci- „deset puta manja jedinica“: decimetar, decilitar; deka- „deset puta veća jedinica“: dekagram, hekto- „sto puta veća jedinica“: hektolitar; kilo- „tisuću puta veća jedinica“: kilogram, kilometar.

 1. Najčešći vezani leksički morfemi u drugome dijelu jesu:
 • -bus (lat. nastavak za D mn.) „vozilo“: knjigobus, muzeobus, šinobus, autobus;
 • -drom (grč. drómos „trkalište“): žabodrom, „uzletšte“: aerodrom, hipodrom;
 • -fil (grč. fílos „prijatelj“): filmofil, nekrofil, slavenofil, zvjerofil;
 • -filija (grč. filía „ljubav, prijateljstvo“): zoofilija, nekrofilija;
 • -fob (grč. fobéo „bojim se“) „mrzitelj“: filmofob, slavenofob;
 • -fobija „mržnja“: rusofobija, slavenofobija, klaustrofobija, ksenofobija;
 • -grafija (grč. gráfo „pišem“) „opis“: leksikografija, „znanost“: kristalografija;
 • -id (grč. eidos „lik“) „lik“: elipsoid, kristaloid, planetoid, trapezoid;
 • -logija (grč. logos „riječ, govor“) „znanost“: akcentologija, fenomenologija, psihologija, sociologija;
 • -skop (grč. skopéo „gledam“) „naprava“: fosforskop, magnetoskop, mikroskop, stetoskop;
 • -skopija (grč. skopéo „gledam“) „gledanje, promatranje, proučavanje“: cistoskopija;
 • -teka (grč. theke „spremnica, zbirka“): igroteka, kartoteka, fitoteka, čajoteka, vinoteka.

Vezani leksički morfemi u drugome dijelu dolaze uglavnom na strane osnove, ali mogu doći i na domaće  tvoreći mješovitu tvorenicu. Značenje im je imenično, a plodniji su -id i -teka. Nemaju praktičnu zamjenu.

Napomena:

U ovoj listi navedeni su samo najčešći vezani leksički morfemi, tj. oni koje najčešće susrećemo u svojoj svakodnevnoj lektorskoj i prevoditeljskoj praksi.

0 Komentara

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja označena su zvjezdicom (*)

*